Skip to main content

EXOTIC CURVES

SUJK142

EXOTIC CURVES
EXOTIC CURVES
EXOTIC CURVES - SUJK142
EXOTIC CURVES - SUJK142
ข้อมูลสินค้า

EXOTIC CURVES

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2009
อ้างอิง
SUJK142
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

EXOTIC CURVES
EXOTIC CURVES
Back to top