Skip to main content

BUTTERFLY SPOTS

SUJK143

BUTTERFLY SPOTS
BUTTERFLY SPOTS
BUTTERFLY SPOTS - SUJK143
BUTTERFLY SPOTS - SUJK143
ข้อมูลสินค้า

BUTTERFLY SPOTS

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2009
อ้างอิง
SUJK143
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

BUTTERFLY SPOTS
BUTTERFLY SPOTS
Back to top