Skip to main content

FARFELITTO

SUJS101

Slideshow

Slideshow

FARFELITTO
FARFELITTO

Slideshow

FARFELITTO - SUJS101
FARFELITTO - SUJS101
ข้อมูลสินค้า

FARFELITTO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
38.00 mm
ความสูงตัวเรือน
43.50 mm
ความหนาตัวเรือน
11.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Jelly in Jelly
ปี
2009
อ้างอิง
SUJS101
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

FARFELITTO
FARFELITTO