Skip to main content

SUCCESS WAY

SUOB106

Slideshow

Slideshow

SUCCESS WAY
SUCCESS WAY

Slideshow

SUCCESS WAY - SUOB106
SUCCESS WAY - SUOB106
ข้อมูลสินค้า

SUCCESS WAY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2013
อ้างอิง
SUOB106
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SUCCESS WAY
SUCCESS WAY