Skip to main content

NO GUTS NO GLORY

SUOB108

Slideshow

Slideshow

NO GUTS NO GLORY
NO GUTS NO GLORY

Slideshow

NO GUTS NO GLORY - SUOB108
NO GUTS NO GLORY - SUOB108
ข้อมูลสินค้า

NO GUTS NO GLORY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2013
อ้างอิง
SUOB108
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

NO GUTS NO GLORY
NO GUTS NO GLORY