Skip to main content

NO GUTS NO GLORY

SUOB108

Slideshow

Slideshow

NO GUTS NO GLORY
NO GUTS NO GLORY

Slideshow

NO GUTS NO GLORY - SUOB108
NO GUTS NO GLORY - SUOB108
ข้อมูลสินค้า

NO GUTS NO GLORY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2013
อ้างอิง
SUOB108

Slideshow

NO GUTS NO GLORY
NO GUTS NO GLORY