Skip to main content

TRICOVNI

SUOB151

Slideshow

Slideshow

TRICOVNI
TRICOVNI

Slideshow

TRICOVNI - SUOB151
TRICOVNI - SUOB151
ข้อมูลสินค้า

TRICOVNI

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2018
อ้างอิง
SUOB151
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

TRICOVNI
TRICOVNI