Skip to main content

GREEN LACQUERED

SUOG103

Slideshow

Slideshow

GREEN LACQUERED

Slideshow

GREEN LACQUERED - SUOG103
ข้อมูลสินค้า

GREEN LACQUERED

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2012
อ้างอิง
SUOG103
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

GREEN LACQUERED