Skip to main content

BLACK BOARD

SUOK135

Slideshow

Slideshow

BLACK BOARD
BLACK BOARD
BLACK BOARD
BLACK BOARD

Slideshow

BLACK BOARD - SUOK135
BLACK BOARD - SUOK135
BLACK BOARD - SUOK135
BLACK BOARD - SUOK135
ข้อมูลสินค้า

BLACK BOARD

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2019
อ้างอิง
SUOK135
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

BLACK BOARD
BLACK BOARD
BLACK BOARD
BLACK BOARD