Skip to main content

FOR THE LOVE OF K

SUON106

Slideshow

Slideshow

FOR THE LOVE OF K
FOR THE LOVE OF K

Slideshow

FOR THE LOVE OF K - SUON106
FOR THE LOVE OF K - SUON106
ข้อมูลสินค้า

FOR THE LOVE OF K

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2014
อ้างอิง
SUON106
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

FOR THE LOVE OF K
FOR THE LOVE OF K