Skip to main content

FIAMMABLU

SUON712

Slideshow

Slideshow

FIAMMABLU
FIAMMABLU

Slideshow

FIAMMABLU - SUON712
FIAMMABLU - SUON712
ข้อมูลสินค้า

FIAMMABLU

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2019
อ้างอิง
SUON712

Slideshow

FIAMMABLU
FIAMMABLU