Skip to main content

XX-RATED RED

SUOR400

Slideshow

Slideshow

XX-RATED RED

Slideshow

XX-RATED RED - SUOR400
ข้อมูลสินค้า

XX-RATED RED

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2018
อ้างอิง
SUOR400
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

XX-RATED RED