Skip to main content

CHERRYBERRY

SUOV104

Slideshow

Slideshow

CHERRYBERRY
CHERRYBERRY

Slideshow

CHERRYBERRY - SUOV104
CHERRYBERRY - SUOV104
ข้อมูลสินค้า

CHERRYBERRY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2019
อ้างอิง
SUOV104
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

CHERRYBERRY
CHERRYBERRY