Skip to main content

EXCEPTIONNEL

SUOW119

EXCEPTIONNEL
EXCEPTIONNEL - SUOW119
ข้อมูลสินค้า

EXCEPTIONNEL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2016
อ้างอิง
SUOW119
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

EXCEPTIONNEL
Back to top