Skip to main content

GO TO GATE

SUOW141

GO TO GATE
GO TO GATE
GO TO GATE - SUOW141
GO TO GATE - SUOW141
ข้อมูลสินค้า

GO TO GATE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2017
อ้างอิง
SUOW141
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

GO TO GATE
GO TO GATE
Back to top