Skip to main content

CROWHA

SUOZ111

CROWHA - SUOZ111
ข้อมูลสินค้า

CROWHA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2011
อ้างอิง
SUOZ111
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top