Skip to main content

SILVER GLAM

SUOZ147

Slideshow

Slideshow

SILVER GLAM
SILVER GLAM

Slideshow

SILVER GLAM - SUOZ147
SILVER GLAM - SUOZ147
ข้อมูลสินค้า

SILVER GLAM

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2012
อ้างอิง
SUOZ147
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SILVER GLAM
SILVER GLAM