THE LEGEND OF WHITE SNAKE

SUOZ158

THE LEGEND OF WHITE SNAKE
THE LEGEND OF WHITE SNAKE
THE LEGEND OF WHITE SNAKE - SUOZ158
THE LEGEND OF WHITE SNAKE - SUOZ158

ข้อมูลสินค้า

THE LEGEND OF WHITE SNAKE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2013
อ้างอิง
SUOZ158
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

THE LEGEND OF WHITE SNAKE
THE LEGEND OF WHITE SNAKE