YEAR OF THE HORSE

SUOZ169

ข้อมูลสินค้า

YEAR OF THE HORSE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2014
อ้างอิง
SUOZ169
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

YEAR OF THE HORSE
YEAR OF THE HORSE
YEAR OF THE HORSE