Skip to main content

KUKULAKUKU

SUOZ171

Slideshow

Slideshow

KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU

Slideshow

KUKULAKUKU - SUOZ171
KUKULAKUKU - SUOZ171
KUKULAKUKU - SUOZ171
KUKULAKUKU - SUOZ171
KUKULAKUKU - SUOZ171
KUKULAKUKU - SUOZ171
ข้อมูลสินค้า

KUKULAKUKU

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2013
อ้างอิง
SUOZ171
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU