Skip to main content

KUKULAKUKU

SUOZ171

KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU - SUOZ171
KUKULAKUKU - SUOZ171
KUKULAKUKU - SUOZ171
KUKULAKUKU - SUOZ171
KUKULAKUKU - SUOZ171
KUKULAKUKU - SUOZ171
ข้อมูลสินค้า

KUKULAKUKU

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2013
อ้างอิง
SUOZ171
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
KUKULAKUKU
Back to top