OUR SWATCH QUATTRO

SUOZ194S

OUR SWATCH QUATTRO
OUR SWATCH QUATTRO
OUR SWATCH QUATTRO
OUR SWATCH QUATTRO
OUR SWATCH QUATTRO - SUOZ194S
OUR SWATCH QUATTRO - SUOZ194S
OUR SWATCH QUATTRO - SUOZ194S
OUR SWATCH QUATTRO - SUOZ194S

ข้อมูลสินค้า

OUR SWATCH QUATTRO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2015
อ้างอิง
SUOZ194S
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

OUR SWATCH QUATTRO
OUR SWATCH QUATTRO
OUR SWATCH QUATTRO
OUR SWATCH QUATTRO