THIS IS MY WORLD

SUOZ195

ข้อมูลสินค้า

THIS IS MY WORLD

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2015
อ้างอิง
SUOZ195
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

THIS IS MY WORLD
THIS IS MY WORLD
THIS IS MY WORLD
THIS IS MY WORLD
THIS IS MY WORLD