Skip to main content

NOC RIO 2016 / ESTONIA

SUOZ209F

NOC RIO 2016 / ESTONIA - SUOZ209F
ข้อมูลสินค้า

NOC RIO 2016 / ESTONIA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2016
อ้างอิง
SUOZ209F
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top