JULS AT SWATCH ART PEACE HOTEL

SUOZ217

ข้อมูลสินค้า

JULS AT SWATCH ART PEACE HOTEL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2016
อ้างอิง
SUOZ217
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

JULS AT SWATCH ART PEACE HOTEL
JULS AT SWATCH ART PEACE HOTEL