Skip to main content

ISIDOR

SUOZ260S

Slideshow

Slideshow

ISIDOR
ISIDOR
ISIDOR
ISIDOR
ISIDOR

Slideshow

ISIDOR - SUOZ260S
ISIDOR - SUOZ260S
ISIDOR - SUOZ260S
ISIDOR - SUOZ260S
ISIDOR - SUOZ260S
ข้อมูลสินค้า

ISIDOR

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2017
อ้างอิง
SUOZ260S
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

ISIDOR
ISIDOR
ISIDOR
ISIDOR
ISIDOR