Skip to main content

SLEEPY GARDEN

SUOZ298

Slideshow

Slideshow

SLEEPY GARDEN
SLEEPY GARDEN
SLEEPY GARDEN
SLEEPY GARDEN

Slideshow

SLEEPY GARDEN - SUOZ298
SLEEPY GARDEN - SUOZ298
SLEEPY GARDEN - SUOZ298
SLEEPY GARDEN - SUOZ298
ข้อมูลสินค้า

SLEEPY GARDEN

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2018
อ้างอิง
SUOZ298
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SLEEPY GARDEN
SLEEPY GARDEN
SLEEPY GARDEN
SLEEPY GARDEN