Skip to main content

DR NO 1962

SUOZ302

Slideshow

Slideshow

DR NO 1962
DR NO 1962
DR NO 1962
DR NO 1962

Slideshow

DR NO 1962 - SUOZ302
DR NO 1962 - SUOZ302
DR NO 1962 - SUOZ302
DR NO 1962 - SUOZ302
ข้อมูลสินค้า

DR NO 1962

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2020
อ้างอิง
SUOZ302

Slideshow

DR NO 1962
DR NO 1962
DR NO 1962
DR NO 1962