CLOWNFISH

SUUW100

CLOWNFISH
CLOWNFISH
CLOWNFISH
CLOWNFISH
CLOWNFISH
CLOWNFISH

ข้อมูลสินค้า

CLOWNFISH

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
20 bar
ความกว้างตัวเรือน
44.00 mm
ความสูงตัวเรือน
49.00 mm
ความหนาตัวเรือน
16.65 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Scuba
ปี
2013
อ้างอิง
SUUW100
คู่มือผู้ใช้
CLOWNFISH
CLOWNFISH
CLOWNFISH