Skip to main content

SKINOTTE

SVOB100M

Slideshow

Slideshow

SKINOTTE

Slideshow

SKINOTTE - SVOB100M
ข้อมูลสินค้า

SKINOTTE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
โลหะ
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
36.80 mm
ความสูงตัวเรือน
41.80 mm
ความหนาตัวเรือน
5.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2017
อ้างอิง
SVOB100M
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SKINOTTE