Skip to main content

SKINNELLA

SVOB104

Slideshow

Slideshow

SKINNELLA
SKINNELLA

Slideshow

SKINNELLA - SVOB104
SKINNELLA - SVOB104
ข้อมูลสินค้า

SKINNELLA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
36.80 mm
ความสูงตัวเรือน
41.80 mm
ความหนาตัวเรือน
5.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2018
อ้างอิง
SVOB104
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SKINNELLA
SKINNELLA