Skip to main content

SKINSCREEN

SVOM101G

SKINSCREEN
SKINSCREEN
SKINSCREEN
SKINSCREEN - SVOM101G
SKINSCREEN - SVOM101G
SKINSCREEN - SVOM101G
ข้อมูลสินค้า

SKINSCREEN

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
ความกว้างตัวเรือน
36.80 mm
ความสูงตัวเรือน
41.80 mm
ความหนาตัวเรือน
5.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Small
ปี
2017
อ้างอิง
SVOM101G
SKINSCREEN
SKINSCREEN
SKINSCREEN