Skip to main content

SKINLAMPONE

SVOR101

Slideshow

Slideshow

SKINLAMPONE
SKINLAMPONE

Slideshow

SKINLAMPONE - SVOR101
SKINLAMPONE - SVOR101
ข้อมูลสินค้า

SKINLAMPONE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
36.80 mm
ความสูงตัวเรือน
41.80 mm
ความหนาตัวเรือน
5.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2019
อ้างอิง
SVOR101

Slideshow

SKINLAMPONE
SKINLAMPONE