Skip to main content

SKINPIVOINE

SVOZ100

Slideshow

Slideshow

SKINPIVOINE
SKINPIVOINE

Slideshow

SKINPIVOINE - SVOZ100
SKINPIVOINE - SVOZ100
ข้อมูลสินค้า

SKINPIVOINE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
36.80 mm
ความสูงตัวเรือน
41.80 mm
ความหนาตัวเรือน
5.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2018
อ้างอิง
SVOZ100
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SKINPIVOINE
SKINPIVOINE