Skip to main content

SKIN SAPHIRA

SVUN106

Slideshow

Slideshow

SKIN SAPHIRA
SKIN SAPHIRA

Slideshow

SKIN SAPHIRA - SVUN106
SKIN SAPHIRA - SVUN106
ข้อมูลสินค้า

SKIN SAPHIRA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
40.00 mm
ความสูงตัวเรือน
45.60 mm
ความหนาตัวเรือน
5.65 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
2019
อ้างอิง
SVUN106

Slideshow

SKIN SAPHIRA
SKIN SAPHIRA