Skip to main content

PEPPE

YES1004

Slideshow

Slideshow

PEPPE

Slideshow

PEPPE - YES1004
ข้อมูลสินค้า

PEPPE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
48.80 mm
ความหนาตัวเรือน
11.50 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
2018
อ้างอิง
YES1004
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

PEPPE