Skip to main content

CORAGGIOSA

YGG105

Slideshow

Slideshow

CORAGGIOSA

Slideshow

CORAGGIOSA - YGG105
ข้อมูลสินค้า

CORAGGIOSA

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
37.40 mm
ความสูงตัวเรือน
43.00 mm
ความหนาตัวเรือน
10.40 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Big
ปี
2017
อ้างอิง
YGG105
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

CORAGGIOSA