LAVABOUND

YLC1001

ข้อมูลสินค้า

LAVABOUND

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
อลูมิเนียม
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
33.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
9.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Medium
ปี
2014
อ้างอิง
YLC1001
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

LAVABOUND
LAVABOUND