Skip to main content

HEARTENCLOSURE

YSS207HPU

HEARTENCLOSURE
HEARTENCLOSURE
HEARTENCLOSURE - YSS207HPU
HEARTENCLOSURE - YSS207HPU
ข้อมูลสินค้า

HEARTENCLOSURE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
สเตนเลสสตีล
วัสดุของสายนาฬิกา
สเตนเลสสตีล
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
28.70 mm
ความหนาตัวเรือน
8.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Irony
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2006
อ้างอิง
YSS207HPU
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

HEARTENCLOSURE
HEARTENCLOSURE