นโยบายการจัดส่งและการคืนสินค้า

การส่งมอบและการส่งคืน 

เราเสนอบริการการจัดส่งเพียงบริการเดียวซึ่งมีมาตรฐาน และจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ตามคำสั่งซื้อภายใน 2-7 วันทำการ (โดยอยู่ภายใต้ระยะเวลาสูงสุด 30 วัน) เว้นแต่จะมีการแจ้งเป็นอย่างอื่น 

เรามีความยินดีที่จะแจ้งว่า ผลิตภัณฑ์สั่งซื้อทางเว็บไซต์ที่มีมูลค่า 1,200 บาทขึ้นไป ต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ จะได้รับการจัดส่งให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,200 บาท จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่ง โดยค่าจัดส่งจะแสดงในหน้าสรุปรายการสั่งซื้อ ก่อนการชำระเงิน

คำสั่งซื้อทางร้านค้าออนไลน์ของสวอท์ช ประเทศไทย จะถูกส่ง โดยบริการ บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส  เราจะแจ้งเลขหมายติดตามการจัดส่งแก่ท่าน 

ขอเรียนว่าคำสั่งซื้อจะต้องมีลายมือชื่อและจะส่งให้ตามที่อยู่ที่ส่งให้แต่แรกเท่านั้น 

การส่งคืน  

เราเชื่อว่าท่านจะพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของท่านแต่อาจมีโอกาสที่ท่านรู้สึกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องส่งคืน เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้กระบวนการนี้ง่ายเท่าที่เป็นไปได้และข้อกำหนดนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิตามกฎหมายของท่าน สิทธิตามกฎหมายของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของหน้านี้ 

เราจะพยายามดูแลเอาใจใส่การส่งคืนทั้งหมดโดยเร็วเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 

a. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการ 

 • โดยนโยบายของเรา เราต้องการให้มั่นใจว่าท่านมีความพึงพอใจทุกครั้งเมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อกับสวอท์ช ประเทศไทย ถ้าหากท่านไม่พึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ที่ท่านได้รับหรือท่านเปลี่ยนใจไม่ต้องการผลิตภัณฑ์นั้น ตามกฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับผลิตภัณฑ์นั้น กรุณาส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้แก่เราภายใน 14 วันนับจากวันที่ท่านยกเลิกสัญญา กรุณาดูแลรักษาผลิตภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดอย่างเหมาะสมโดยให้อยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้ใช้ เราจะคืนเงินที่ท่านจ่ายเป็นค่าผลิตภัณฑ์และค่าส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านแต่จะไม่จ่ายค่าไปรษณีย์ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์แก่เรา หากท่านเลือกวิธีการส่งที่มีราคาแพงกว่า เรามีสิทธิเลือกที่จะชดใช้ให้แก่ท่านเฉพาะจำนวนเงินที่ควรจะจ่ายถ้าหากท่านเลือกวิธีการส่งที่เสนอโดยเราซึ่งเป็นวิธีการที่มีราคาถูกกว่าและเป็นที่ยอมรับและใช้กันโดยทั่วไป  
 • ท่านต้องดูแลผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมจนกว่าจะส่งคืน ยกตัวอย่างเช่น ถ้านาฬิกาส่งคืนศูนย์จัดเก็บของเราในสภาพที่สายนาฬิกามีความเสียหายไม่ว่าในทางใด (ไม่ใช่โดยความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของเรา) หรือไม่อยู่ในสภาพเดิม เราขอสงวนสิทธิที่จะหักเงินสำหรับราคาสายนาฬิกาใหม่ หากเป็นไปได้กรุณาแนบเอกสารการส่งของท่านและการหีบห่อควรจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่เสียหาย   
 • เราจะคืนเงินไปยัง บัตรเครดิต/บัตรเดบิต ที่ใช้ในการสั่งซื้อ ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแบบฟอร์มแจ้งคืนสินค้า และส่งผลิตภัณฑ์คืนทางเรา หากคุณเลือกวิธีชำระเงินปลายทาง เราจะคืนเงินโดยโอนเงินคืนเข้าบัญชีตามที่ระบุในแบบฟอร์มคืนสินค้า  
 • ท่านจะต้องจ่ายเฉพาะค่าไปรษณีย์ในการส่งผลิตภัณฑ์คืนเท่านั้น 
 • ผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างไม่อยู่ในนโยบายการส่งคืน 

b. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง 

 • เราใช้ความพยายามในการเลือกผลิตภัณฑ์และหีบห่อให้ดีเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้มั่นใจว่าจะส่งถึงท่านได้ในสภาพที่ดี อย่างไรก็ตามถ้าหากสิ่งของนั้นส่งถึงท่านในลักษณะที่มีความเสียหายหรือมีความชำรุดบกพร่อง หรือไม่เป็นไปตามที่ท่านสั่งซื้อ ถ้าหากท่านแจ้งการปฏิเสธแก่เราภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ เราจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้แก่ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินแก่ท่านเต็มจำนวนตามความเหมาะสมโดยเป็นไปตามสิทธิตามกฎหมายของท่าน โดยท่านต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแก่เรา (เว้นแต่ตกลงกันเป็นอย่างอื่น) 
 • ในสถานการณ์ดังกล่าวนี้ เราจะจ่ายค่าใช้จ่ายที่สมควรแก่ท่านสำหรับการส่งผลิตภัณฑ์คืนทางไปรษณีย์ กรุณาขอหลักฐานการส่งจากสำนักงานไปรษณีย์ที่ส่งเพื่อให้สะดวกต่อกระบวนการคืนค่าไปรษณีย์แก่ท่าน 
 • เราจะคืนเงินแก่ท่านโดยคืนตรงไปยังบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่ท่านใช้ในการสั่งซื้อ การคืนเงินจะกระทำโดยทันทีเมื่อเราได้ยืนยันแก่ท่านว่าท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย หรือชำรุดบกพร่อง 
 • เพื่อเป็นการช่วยเหลือกรณีของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องที่แจ้งล่าช้ากว่า 30 วันหลังจากที่ได้ส่งมอบ กรุณาติดต่อเราเพื่อปรึกษาถึงทางเลือกของท่าน การดำเนินการดังกล่าวนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิตามกฎหมายของท่าน 

c. การส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการหรือที่ไม่ถูกต้อง 

 • กรุณาติดต่อเราเพื่อแจ้งถึงความประสงค์ในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ ผ่านทางอีเมลล์ connect@swatch.co.thหรือหรือ โทร 02-610-0200

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคืนสินค้า กรุณาแนบเอกสารมาในกล่องสินค้าที่ต้องการส่งคืนดังนี้ 

 • แบบฟอร์มการคืนสินค้าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
 • ใบเสร็จรับเงินที่แนบมาพร้อมกับสินค้า 
 • ส่วนประกอบต่างๆ เช่น กล่องนาฬิกา ใบรับประกัน และคู่มือที่บรรจุอยู่ในกล่องสินค้าดั้งเดิม กรุณาคลิ๊กที่นี่ สำหรับแบบฟอร์มการส่งคืน 

ถ้าหากเป็นไปได้กรุณาใช้วิธีการส่งที่มีการป้องกันการสูญหาย ซึ่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับ โดยส่งคืนไปที่  

บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ 

เลขที่ 87 ห้องเลขที่ 1 ชั้น G, 4 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีซั่นส์ เพลส 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนจนกว่าจะได้ส่งถึงเรา 

 

สรุปสิทธิตามกฎหมายของท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

สรุปสิทธิทางกฎหมายที่สำคัญของท่านนี้อาจยังอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ 

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ 

 • ท่านมีสิทธิยกเลิกสัญญาสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับผลิตภัณฑ์ 
 • ท่านมีสิทธิได้รับเงินคืนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การยกเลิกสัญญาได้ถูกอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  

  

 

 • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
 • "ความพึงพอใจสินค้า" Icon ความพึงพอใจสินค้า