ALLMÄNNA VILLKOR

1. Introduktion
 
1.1 Vänligen läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna hemsida. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa Allmänna Villkor. Använd inte hemsidan för det fall du inte accepterar villkoren. Dessa Allmänna Villkor är utfärdade av The Swatch Group (Nordic) AB, Sankt Eriksgatan 47, 112 34 Stockholm  och/eller Swatch Ltd., Biel, Schweiz (tillsammans "Swatch"), båda dotterbolag till The Swatch Group Ltd., Biel, Schweiz (gemensamt benämnda "Swatch").
 
1.2 Swatch kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor. Ändringarna sker genom uppdatering av denna del av hemsidan. Du är bunden av sådana ändringar och bör därför regelbundet läsa villkoren.
 
2. Licens 

2.1 Om inte annat anges så innehar Swatch eller Swatchs licensgivare upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till allt material på denna hemsida (inbegripet men inte begränsat till fotografier och grafiska framställningar). De varumärken, logotyper och andra näringskännetecken som återfinns på denna hemsida är samtliga registrerade eller inarbetade kännetecken för Swatch eller Swatchs licensgivare.
 
2.2 Du får endast ladda ner, visa eller skriva ut information och innehåll från denna hemsida om det är för personligt bruk och under följande förutsättningar:
 
2.2.1 du får inte modifiera några dokument, eller någon grafik som relaterat till dokument, som är tagna från denna hemsida;
 
2.2.2  grafik från denna hemsida får inte användas utan tillhörande text; och
 
2.2.3 du får inte ta bort eller ändra några uppgifter avseende vem som är innehavare av upphovsrätten till de bilder eller andra rättigheter som återfinns i den information du laddar ner från hemsidan.
 
2.3 Du får inte utan skriftligt godkännande från Swatch distribuera, modifiera, överföra, återanvända, återföra, eller använda innehållet på denna hemsida (inklusive texter, bilder, ljud och video) för andra ändamål än personligt bruk. Swatch lämnar ingen garanti för att ditt användande av innehåll och information på denna hemsida inte gör intrång i tredje parts rättigheter.
 
2.4 Det är strikt förbjudet att använda materialet på denna hemsida på annat sätt än vad som framgår av dessa Allmänna Villkor eller vad materialets ägare gett sitt skriftliga godkännande till. Alla rättigheter är förbehållna såtillvida inte annat anges.
 
2.5 Om du bryter mot någon av bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor blir du automatiskt av med rätten att utnyttja denna hemsida. Du måste i sådant fall också omedelbart förstöra allt material du laddat ner, eller utskrifter du gjort, från denna hemsida. Du är även medveten om att Swatch kommer att fullt ut tillvarata sin rätt att skydda sina immateriella rättigheter enligt tillämplig lagstiftning, inbegripet väckande av åtal.
 
2.6 I enlighet med vad som anges i 2.2 får inga delar av denna hemsida reproduceras eller lagras på en annan hemsida eller bli del av en allmän eller privat elektronisk databas utan Swatchs skriftliga godkännande.
 
3. Ansvarsbegränsning 

3.1 Swatch vidtar rimliga åtgärder för att informationen på denna hemsida skall vara korrekt och uppdaterad. Swatch lämnar dock inga garantier beträffande innehållet på hemsidan.
 
3.2 Swatch tar inget ansvar, och kan inte heller hållas ansvarig, för skador eller virusangrepp på din dator eller annan elektronisk utrustning eller annan egendom som uppstår i samband med din användning av hemsidan eller din nerladdning av material, data, text, bilder, video eller ljud från hemsidan.
 
3.3 Swatch förbehåller sig rätten att ta bort olika funktioner eller helt stänga ner denna hemsida. Swatch kan överhuvudtaget inte hållas ansvarig för avbrott eller för det fall hemsidan tas bort. Detta gäller även med avseende på hemsidans olika funktioner. Det nu sagda gäller oavsett om det är ett resultat av Swatchs, eller något av de andra bolag som ingår i samma företagsgrupp som The Swatch Group Ltd., eller tredje parts handlande eller underlåtenhet.
 
4. Materialet på denna hemsida, inklusive all information, kan innehålla tekniska brister och typografiska felaktigheter. Swatch förbehåller sig rätten att när som helst, och utan meddelande därom, genomföra ändringar, korrigeringar och/eller förbättringar av sådant material (inklusive information). Detsamma gäller de produkter och program som är beskrivna i informationen.
 
5. Besökares material och användning 

5.1 I enlighet med Swatchs Integritetspolicy är kommunikation eller annat material (inbegripet data, frågor, kommentarer, förslag eller liknande) som du överför till denna hemsida via e-post eller på andra sätt att betraktas och behandlas som icke-konfidentiell och ej som din egendom. Allt material som du överför eller lägger upp blir Swatchs eller de bolag som ingår i samma företagsgrupp som Swatchs egendom och kan komma att användas för vilket ändamål som helst, inbegripet men inte begränsat till, reproduktion, överföring, publicering, sändning och anslag. Vidare står det Swatch fritt att använda idéer, koncept, know-how eller teknik som finns i den kommunikation som du sänder till denna hemsida oavsett syfte, inbegripet men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter.
 
5.2 Du är förbjuden att lägga upp på, eller överföra något material från, denna hemsida som är:
 
5.2.1  hotfullt, kränkande, obscent, oanständigt, uppviglande, stötande, pornografiskt, diskriminerande, skandalöst, vanhelgande, utgör hets mot folkgrupp, bryter mot sekretess eller kränker privatlivet eller väcker förargelse eller obehag; eller
 
5.2.2 som du inte har nödvändiga licenser och/eller tillstånd för; eller
 
5.2.3 vilket utgör eller uppmuntrar beteende som, oavsett land i världen, kan komma att betraktas som brottsligt eller medföra civilrättsligt ansvar eller på annat sätt strider mot lag eller gör intrång i tredje parts rättigheter; eller
 
5.2.4 som är tekniskt skadligt (inbegripet men inte begränsat till datavirus, logiska bomber, trojanska hästar, maskar, skadliga komponenter, förvanskad data eller annan elakartad mjukvara eller data).
 
5.3 Du får inte använda denna hemsida på ett otillbörligt sätt (inbegripet men inte begränsat till hackning).
 
5.4 Swatch kommer att samarbeta fullt ut med myndigheter inom polis- och rättsväsende som begär eller efterfrågar information om identitet eller geografiska belägenhet för någon som lägger upp material som bryter mot bestämmelserna i paragraferna 5.2 eller 5.3.
 
6. Länkar från och till andra hemsidor 

6.1 Eftersom Swatch inte har någon kontroll över eller ställer sig bakom sidor som är länkade till eller från denna hemsida, och inte heller har undersökt innehållet på sådana sidor, accepterar du att Swatch inte är ansvarig för innehållet på några sådana sidor eller andra sidor som är länkade till denna hemsida. Du bär ensamt ansvaret för besök eller användning av hemsidor som tillhör tredje parter.
 
6.2 Länkning till denna hemsida eller andra sidor sker på egen risk. Genom att använda dig av sådana länkar är du införstådd med att de länkade sidornas allmänna villkor och integritetspolicys blir tillämpliga och att dessa kan skilja sig från Swatchs. Om du vill länka till denna hemsida får du endast göra det under förutsättning att du inte reproducerar något innehåll från hemsidan samt att:
 
6.2.1 du inte ”djuplänkar” till denna hemsida;
 
6.2.2 du inte tar bort, förvanskar eller på annat sätt förändrar utseendet eller storleken på Swatchs logotyp;
 
6.2.3 du inte på något sätt antyder att Swatchs ställer sig bakom några andra produkter än sina egna;
 
6.2.4 du inte lämnar oriktiga uppgifter om din relation till Swatch eller annan information om Swatch som är falsk;
 
6.2.5 du inte på något annat sätt, utan Swatchs skriftliga godkännande, använder några av Swatchs varumärken som visas på hemsidan;
 
6.2.6 du inte länkar från en hemsida som inte ägs av dig själv; och
 
6.2.7 din hemsida inte innehåller något material som är osmakligt, stötande, kontroversiellt, eller gör intrång i några immateriella rättigheter eller andra rättigheter tillhörande någon annan person eller annars står i strid med tillämplig lag.
 
6.3 Det är förbjudet att genom ”framing”,”in-line”-länkning eller på något annat sätt inkorporera delar av denna hemsida i sidor som inte tillhör något av de företag som ingår i samma företagsgrupp som The Swatch Group Ltd.
 
6.4 För brott mot dessa Allmänna Villkor förbehåller sig Swatch rätten att ta tillbaka den rätt du ges i paragraf 6.2 samt därtill att vidta samtliga de åtgärder som Swatch anser nödvändiga.
 
6.5 Du skall fullt ut ersätta Swatch för förlust eller skada som Swatch eller något av dess koncernbolag drabbas av på grund av brott mot paragraf 6.2.
 
7. Tillgänglighet 

7.1 Swatch strävar efter att denna hemsida ska vara tillgänglig 24 timmar om dygnet. Swatch kan dock inte hållas ansvarig för det fall hemsidan inte skulle vara tillgänglig vid någon tidpunkt eller tidsperiod.
 
7.2 Tillgången till denna hemsida kan tillfälligtvis och utan förvarning avbrytas på grund av fel i system, underhåll och reparation eller på grund av orsaker som ligger utanför Swatchs kontroll.
 
8. Ansvar 

8.1 Swatch är inte ersättningsskyldig för direkt skada, indirekt skada eller följdskada eller annan skada eller förlust, inbegripet men inte begränsat till, skada eller förlust på grund av datavirus, eller annan skada eller förlust, som uppkommit i samband med användning av denna hemsida eller andra förhållanden som har samband med användningen av hemsidan, såsom länkar till och från den eller innehållet på länkade sidor.
 
8.2 Ingenting i dessa villkor skall undanta eller begränsa Swatchs ansvar för:
 
8.2.1 dödsfall eller personskada på grund av vårdslöshet; eller
 
8.2.2 bedrägeri; eller
 
8.2.3 annat ansvar som inte kan undantas eller begränsas enligt tillämplig lag. 
 
8.3 Om ditt användande av materialet på denna hemsida resulterar i service, reparation eller korrigering av elektronisk utrustning, mjukvara eller data står du själv för samtliga kostnader för detta.
 
9. Tillämplig lag

För dessa Allmänna Villkor gäller svensk lag. Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av svensk domstol.
 

  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch