OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Definicje                                                                                     

„Koszyk” oznacza funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty oraz umożliwiającą Klientowi ustalenie i modyfikacje Zamówienia, w szczególności: ilość Produktów, adres dostawy, wybór sposobu płatności, adres do faktury.

„Klient” oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i korzystającą ze Sklepu Internetowego lub dokonującą ze Sprzedawcą innej czynności prawnej, w szczególności polegającej na złożeniu Zamówienia, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument). Przedsiębiorcy nie są Klientami i nie mogą kupować Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, ani składać Zamówień, a każda taka czynność będzie stanowiła naruszenie niniejszych Warunków Ogólnych. Jeżeli przedsiębiorca jest zainteresowany nabyciem Produktów, powinien przesłać zapytanie na następujący adres connect@swatch.pl.

„Ustawa o prawach konsumenta” oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

„Warunki Dostawy i Zwrotów” oznaczają warunki dostawy Produktów oraz warunki dokonywania zwrotów Produktów niechcianych lub wadliwych, stanowiące integralną część niniejszych Warunków Ogólnych.

„Faktura elektroniczna” oznacza Fakturę wystawioną i otrzymaną w formie elektronicznej, określoną w art. 2 pkt 32 Ustawy o VAT.

„Warunki Ogólne” oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży.

„Faktura” oznacza dokument, zawierający dane wymagane zgodnie z Ustawą o VAT oraz regulacjami wydanymi na jej podstawie, zgodnie z art. 2 pkt 31 Ustawy o VAT. 

„Moje Konto” oznacza podstronę Sklepu Internetowego, na której Klient ma możliwość zarządzania swoimi zamówieniami oraz danymi osobowymi, a także otrzymywania powiadomień oraz uzyskiwania informacji na temat złożonego Zamówienia.

„Sklep Internetowy” oznacza sklep prowadzony przez Sprzedawcę w sieci Internet, pod adresem https://www.swatch.com/pl-pl/.

„Zamówienie” oznacza ofertę zakupu Produktu (Produktów) przedstawioną Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, złożoną na formularzu wygenerowanym na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz określającą rodzaj i liczbę Produktów, ich cenę, warunki dostawy oraz sposób płatności, która wiąże przez okres 7 (siedmiu) dni.

„Polityka Prywatności” oznacza zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta, stanowiący integralną część niniejszych Warunków Ogólnych.

„Produkt” oznacza rzecz ruchomą dostępną do sprzedaży w Sklepie Internetowym, w szczególności Zegarki.

„Rejestracja” oznacza pojedynczą czynność, polegającą na założeniu Mojego Konta, zrealizowana za pośrednictwem panelu administracyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego. 

„Sprzedawca” oznacza spółkę The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marynarskiej 15, 02-674 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000223301, REGON 015857246, NIP 5213311376, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 000 złotych. Sprzedawcą jest spółka powiązana z The Swatch Group Ltd., Biel, Szwajcaria. The Swatch Group Ltd. jest wspólnikiem Sprzedawcy.

„Warunki korzystania” oznaczają zbiór zasad dotyczących świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, stanowiący integralną część niniejszych Warunków Ogólnych.

„Ustawa o VAT” oznacza ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst   jednolity: Dziennik Ustaw z 9 listopada 2018 r. poz. 2174).

„Zegarki” oznaczają zegarki oznaczone znakiem towarowym będącym własnością Sprzedawcy lub spółki The Swatch Group Ltd. lub jakiejkolwiek spółki z nimi powiązanej.


2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejsze Warunki Ogólne określają zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, a w szczególności: składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Produktów, dokonywania przez Klienta płatności, ceny sprzedaży Produktów, prawa Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Sklep Internetowy nie realizuje sprzedaży Produktów na rzecz przedsiębiorców. Przedsiębiorcy nie mogą kupować Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego ani składać Zamówień; a każda taka czynność będzie stanowiła naruszenie niniejszych Warunków Ogólnych. Jeżeli przedsiębiorca jest zainteresowany nabyciem Produktów, powinien przesłać zapytanie na następujący adres: connect@swatch.pl. Sprzedawca zastrzega sobie umowne prawo odstąpienia od każdej umowy zawartej z przedsiębiorcą, które może zostać wykonane przez Sprzedawcę w ciągu 60 dni od dnia zawarcia umowy z przedsiębiorcą.

2.2. Klient jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z niniejszymi Warunkami Ogólnymi przed zamówieniem jakichkolwiek Produktów w niniejszym Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym jest możliwe pod warunkiem potwierdzenia przez Klienta, że zapoznał się on z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, a także że je zrozumiał i wyraża na nie zgodę. Jeżeli Klient nie akceptuje Warunków Ogólnych, Klient nie będzie miał możliwości zamówienia jakichkolwiek Produktów w Sklepie Internetowym.

2.3. Klient może wydrukować lub pobrać kopię niniejszych Warunków Ogólnych do wykorzystania w przyszłości.

2.4. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania oferty Produktów   dostępnych w Sklepie Internetowym oraz składania Zamówienia na Produkty, jest spełnienie przez system transmisji danych Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:

(a) działające połączenie z siecią Internet, umożliwiające komunikację dwustronną z wykorzystaniem protokołu HTTPS;

(b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię Cascading Style Sheets (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyżej, Mozilla Firefox w wersji 12.0 lub wyżej. Przeglądarki powinny działać z minimalną rozdzielczością ekranu wynosząca 1024 x 768 pikseli;

(c) wymagana jest włączona obsługa JavaScript oraz plików „cookie” (ciasteczek) (zazwyczaj jest ona włączona domyślnie).

Aby móc złożyć Zamówienie, Klient musi posiadać aktywne konto e-mail.

2.5. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Klient jest zobowiązany do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności: (a) od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego, w tym w swoje własne lub cudze Moje Konto lub jego elementy techniczne, (b) od dostarczania nieprawidłowych danych lub (c) od wykorzystywania instrumentów płatniczych należących do innych osób w celu zakupu Produktów. Klient zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub treści, które są niezgodne z dobrymi obyczajami.


3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

3.1. Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego w następujący sposób:

(a) jako Klient posiadający Moje Konto oraz składający Zamówienie po zalogowaniu się na Moje Konto; lub

(b) przez skorzystanie z formuły „Zamów bez rejestracji” — bez zalogowania się lub rejestracji w Moim Koncie.

3.2. REJESTRACJA „MOJEGO KONTA” Aby dokonać rejestracji Mojego Konta, Klient musi uzupełnić formularz rejestracyjny, tzn. podać następujące dane (i) tytuł (ii) imię i nazwisko; (iii) adres e-mail; (iv) adres do faktury; (v) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres do faktury); (vi) hasło.

3.3. Rejestracja w Sklepie Internetowym oraz normalne korzystanie z funkcjonalności oferowanych przez Sklep Internetowy (w tym dostęp do informacji na temat Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, korzystanie z Mojego Konta) jest bezpłatne.

3.4. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient może zalogować się na Moje Konto, podając swój adres e-mail oraz hasło.

3.5. Sprzedawca może zablokować Moje Konto (tzn. uniemożliwić Klientowi uzyskanie dostępu do Mojego Konta lub dokonywanie zmian w ramach Mojego Konta) jeżeli podejrzewa, że działania Klienta dotyczące Sklepu Internetowego naruszają obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych. Powiadomienie o zamiarze zablokowania konta Klienta powinno zostać przesłane na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie z wyprzedzeniem wynoszącym 7 (siedem) dni, chyba że takie powiadomienie może spowodować utratę dowodów, które mogą zostać wykorzystane dla celów prawnych, w postępowaniu karnym lub administracyjnym. Sprzedawca może zablokować Moje Konto na czas niezbędny do weryfikacji działań Klienta, nie dłużej jednak niż na okres 30 dni. Zablokowanie Mojego Konta oznacza zawieszenie możliwości składania Zamówień przez Klienta oraz korzystania z innych funkcjonalności przypisanych do Mojego Konta. W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę w trakcie powyższego okresu, że Klient naruszył obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Klientem oraz powiązaną z Moim Kontem ze skutkiem natychmiastowym, poprzez usunięcie Mojego Konta. Zamówienie przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę, które nie zostało jeszcze wykonane w chwili zablokowania Mojego Konta, nie zostanie wykonane i zawarta umowa ulega rozwiązaniu.

3.6. Klient może zażądać usunięcia Mojego Konta w dowolnym czasie poprzez przesłanie wiadomości e-mail z adresu e-mail zapisanego w Moim Koncie na adres connect@swatch.pl.  Po otrzymaniu takiego zadania, Moje Konto należące do Klienta zostanie usunięte przez Sprzedawcę. Moje Konto, które zostało usunięte, nie może zostać przywrócone. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, powiązana z Moim Kontem, wygasa z chwilą usunięcia Mojego Konta.

3.7. FORMUŁA „ZAMÓW BEZ REJESTRACJI” Klient może składać Zamówienia korzystając ze Sklepu Internetowego, na podstawie formuły „Zamów bez rejestracji”.            W takim przypadku przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do podania następujących informacji w formularzu kontaktowym: (i) tytuł (ii) imię i nazwisko; (iii) adres   e-mail; (iv) adres do faktury; (v) adres dostawy (jeżeli jest inny niż adres do faktury); (vi) oraz do złożenia oświadczeń, o których mowa w pkt 5.2 poniżej. Powyższe czynności są niezbędne do złożenia Zamówienia.


4. Informacje na temat Produktów

4.1. Zamieszczenie na stronie Sklepu Internetowego informacji o cenie, zdjęć oraz opisów Produktów nie oznacza, że jest to oferta, jest to bowiem jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego.

4.2. Ceny wszystkich Produktów dostępnych na stronach internetowych Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodny z aktualną stawka) oraz są podane w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, jeśli takie koszty są naliczane. Jeżeli Sprzedawca obciąża Klienta kosztami dostawy są one uzależnione od wartości Zamówienia (patrz: Warunki Dostawy i Zwrotów). Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z ewentualnymi kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.  

4.3. Informacja dotycząca ceny Produktu objętego Zamówieniem jest wiążąca do momentu otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia, zgodnie z pkt 5.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu lub usługi po niewłaściwej (niższej) cenie, jeśli błąd w cenie jest oczywisty i niewątpliwy i powinien był zostać przez Klienta rozsądnie uznany za błędną wycenę.

4.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny Produktu oferowanego w Sklepie Internetowym, umieszczania informacji na temat nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie Sklepu Internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienie złożone i przyjęte do realizacji przez Sprzedawcę przed datą wejścia w życie ostatniej zmiany.

4.5. Klient nie jest uprawniony do kopiowania lub wykorzystywania zdjęć lub opisów Produktów lub jakichkolwiek innych informacji umieszczonych w Sklepie Internetowym do innych celów niż przeglądanie lub zakup Produktów. Wykorzystywanie zdjęć, opisów lub innych informacji umieszczonych w Sklepie Internetowym do innych celów może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.


5. Składanie Zamówień

5.1. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:

(a) za pośrednictwem Mojego Konta — po wcześniejszym zarejestrowaniu Mojego Konta oraz przez zalogowanie się na Moje Konto;

(b) z wykorzystaniem formuły „Zamów bez rejestracji” — tzn. bez konieczności rejestracji lub logowania się na Moje Konto, po spełnieniu wymagań określonych w pkt 3.7 powyżej.

5.2. W celu złożenia Zamówienia Klient jest zobowiązany do złożenia:

(a) oświadczenia o tym, że zapoznał się z Warunkami Ogólnymi, Warunkami Dostawy i Zwrotów, Warunkami korzystania ze strony internetowej, Polityką Prywatności oraz że je rozumie, a także że akceptuje postanowienia w nich zawarte;

(b) oprócz powyższych - oświadczenia, że został poinformowany o tym, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania zapłaty.

5.3. Zamówienia w Sklepie Internetowym mogą być składane przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, przy czym zapoznanie się z Zamówieniem złożonym po godzinie 17:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy (w Polsce lub w Szwajcarii) nastąpi w następnym dniu roboczym. Dostęp do Sklepu Internetowego może zostać tymczasowo i bez wcześniejszego powiadomienia zawieszony w przypadku awarii systemu, konserwacji lub naprawy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania lub zaprzestania udostępniania części lub wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu dokonania aktualizacji lub usunięcia stwierdzonych błędów, wirusów lub materiałów nielegalnych. Powyższe będzie przeprowadzone w taki sposób i w takim czasie, by zapewnić jak najmniejsze utrudnienia dla Użytkownika, jednakże może skutkować czasowymi trudnościami w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Jeżeli będzie to możliwe, Sprzedawca przekaże uprzednie powiadomienie o zawieszeniu lub przerwie w działaniu Sklepu Internetowego.

5.4. Złożenie przez Klienta Zamówienia na Produkt oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia na odległość umowy sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu, zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi. Oferta Klienta wiąże przez okres 7 (siedmiu) dni.

5.5. Po odebraniu Zamówienia Sprzedawca prześle wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia na adres e-mail wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Zamów bez rejestracji”). Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że nie oznacza to, iż Zamówienie złożone przez Klienta zostało przyjęte.

5.6. Przyjęcie Zamówienia zostanie potwierdzone przez Sprzedawcę w sposób odrębny, drogą elektroniczną na adres e-mail przekazany przez Klienta (dalej „Potwierdzenie Zamówienia”).  Po przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie na odległość umowy sprzedaży Produktów wskazanych w Zamówieniu pomiędzy Sprzedawcą i Klientem.  Potwierdzenie Zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt 5.4. W przypadku braku potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty złożenia Zamówienia, umowa sprzedaży na odległość Produktów objętych Zamówieniem nie dochodzi do skutku, a oferta Klienta wygasa.

5.7. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawieranej na odległość przed przyjęciem przez Sprzedawcę Zamówienia, takie Zamówienie wygasa.

5.8. Po potwierdzeniu przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia wszelkie zmiany dotyczące złożonego Zamówienia mogą być dokonywane za pośrednictwem Infolinii dostępnej pod numerem +48 22 256 81 30 lub przez przesłanie wiadomości e-mail na następujący adres e-mail: connect@swatch.pl, jednakże muszą one być zgłoszone nie później niż z chwilą   otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia. Powyższy warunek nie narusza uprawnienia konsumenta do odstąpienia od umowy zgodnie z pkt 8 poniżej.

5.9. Klient będzie powiadamiany przez Sprzedawcę o zmianach statusu Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.

5.10. W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów leżących po stronie Sprzedawcy realizacja części Zamówienia nie jest możliwa (np. zamówiony Produkt nie jest dostępny) Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

(a) anulowanie całego Zamówienia (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia; w przypadku, gdy Klient zapłacił już cenę za Produkt, Sprzedawca zwróci Klientowi całą kwotę);

(b) anulowanie Zamówienia w części, w jakiej realizacja Zamówienia nie jest możliwa w terminie wskazanym w Zamówieniu (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej   możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane częściowo, przy czym Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji pozostałej części Zamówienia; w przypadku, gdy Klient   zapłacił już cenę za Produkty, Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę odpowiadająca tej części zamówienia, która została anulowana);

(c) zaczekanie do czasu, gdy Produkt będzie dostępny (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane w chwili, gdy wszystkie Produkty będą dostępne. Sprzedawca poinformuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy całego Zamówienia);

(d) zaczekanie do czasu, gdy Produkt będzie dostępny oraz dostarczenie Produktu, który jest dostępny aktualnie (w przypadku skorzystania przez Klienta z tej możliwości Zamówienie zostanie zrealizowane i dostarczone w częściach, co oznacza, że Produkt niedostępny zostanie dostarczony w terminie późniejszym). Sprzedawca poinformuje Klienta o przybliżonym terminie dostawy całego Zamówienia. Sprzedawca pokryje koszty dostawy Produktu, który będzie dostępny i dostarczony w terminie późniejszym.

5.11. Jeżeli w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji od Sprzedawcy na temat wystąpienia okoliczności opisanych w pkt 5.10 powyżej Klient nie dokona wyboru którejkolwiek z metod realizacji Zamówienia zaproponowanych przez Sprzedawcę (w tym, jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca postąpi zgodnie z pkt 5.10 (b) powyżej. Powiadomienie informujące o tym fakcie zostanie przesłane na adres e-mail Klienta wskazany w Moim Koncie lub w formularzu rejestracyjnym (formuła „Zamów bez rejestracji”). Klient może odstąpić od umowy sprzedaży zawieranej na odległość w zakresie, w jakim została ona zrealizowana, zgodnie z pkt 8.

5.12. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, aby Produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego były zgodne z aktualnymi stanami magazynowymi Sprzedawcy.

5.13. W przypadku promocji lub sprzedaży obejmujących ograniczoną liczbę Produktów, Zamówienie będzie realizowane zgodnie z kolejnością Potwierdzeń Zamówienia dotyczących tych Produktów, do momentu wyczerpania zapasów objętych taką formą sprzedaży.


6. Sposób płatności

6.1. Płatności w Sklepie Internetowym mogą być dokonywane:

(a) przy użyciu kart kredytowych, kart debetowych, zgodnie ze szczegółowymi zasadami zamawiania Sprzedawcy – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny;

(b) za pomocą elektronicznego przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny;

(c) za pomocą systemu PayPal Sprzedawcy – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny;

(d) gotówka w momencie realizacji dostawy (COD, Cash on Delivery) – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny;

(e) za pośrednictwem platformy PayU, która udostępnia kilka możliwości płatności: przelew natychmiastowy, BLIK, płatność ratalna – o ile ten sposób płatności jest aktualnie dostępny.

6.2. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6.1 (a), Klient będący posiadaczem karty podlega weryfikacji oraz autoryzacji przeprowadzanej przez agenta rozliczeniowego. Sprzedawca może udostępniać dane osobowe posiadacza karty płatniczej osobom trzecim, które są wymagane w celu umożliwienia Sprzedawcy przeprowadzenie weryfikacji i autoryzacji. W przypadku, gdy agent rozliczeniowy odmawia autoryzacji płatności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub brak dostawy zamówionego Produktu, mogące wynikać z powyższych przyczyn.

6.3. Cena do zapłaty zostanie przedstawiona w Potwierdzeniu Zamówienia. Realizacja Zamówienia zostanie przeprowadzona niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży na odległość, tzn. po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia. Za wyjątkiem pkt 6.1. (d) zaplata powinna nastąpić w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania Potwierdzenia Zamówienia.

6.4. Sprzedawca nie obciąży karty kredytowej/debetowej Klienta do momentu wysłania Zamówienia przez Sprzedawcę. Płatność musi zostać dokonana przed dostawą Produktów.  Sprzedawca pobierze pełną kwotę do zapłaty z karty kredytowej/debetowej Klienta przed wysłaniem Produktów. Sprzedawca może wstrzymać dostawę Produktów do momentu otrzymania pełnej kwoty płatności. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z Klientem lub odstąpić od niej ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji, gdy Klient, bez ważnego powodu, nie dokona płatności w wymaganym terminie i nie dokona płatności w ciągu 7 dni od daty otrzymania przekazanego przez Sprzedawcę przypomnienia o konieczności zapłaty za Produkt.

6.5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 6.1 (a), (b), (c) lub (e) powyżej, za moment dokonania płatności uważany będzie pomyślny wynik autoryzacji płatności.

6.6. W przypadku wyboru sposobu płatności ratalnej, o którym mowa w pkt 6.1 (e) powyżej, istnieje możliwość zakupu poprzez: 

(a) Raty standardowe oferowane przez PayU – RRSO zależne od wybranej ilości rat, liczba rat do wyboru: 12, 24, 30, 36, 40 lub 50. Stopa oprocentowania – stała. Reprezentatywny przykład kredytu znajduje się tutaj. Lista kredytodawców współpracujących z PayU znajduje się tutaj.

(b) Raty 0% oferowane przez PayU – RRSO – 0%, Liczba rat do wyboru: 5 lub 10. Stopa oprocentowania – stała, całkowita kwota kredytu nie będzie przewyższać kwoty wartości zakupu. Reprezentatywny przykład kredytu 0% znajduje się tutaj. Lista kredytodawców współpracujących z PayU znajduje się tutaj.

6.7. Sprzedawca wystawi Fakturę dokumentującą sprzedaż w formie i w terminie określonym zgodnie z postanowieniami Ustawy o VAT. Poprzez wyrażenie zgody na Warunki Ogólne, Klient wyraża również zgodę na otrzymanie Faktury Elektronicznej jako podstawowego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, a także składa wniosek o jej otrzymanie. Faktura Elektroniczna zostanie przesłana bezpośrednio na adres e-mail Klienta.

7. Dostawa

Warunki dostawy Produktów zostały określone w Załączniku nr 1 — Warunki Dostawy i Zwrotów.


8. Prawo do odstąpienia od umowy

Warunki zwrotu Produktów niechcianych (warunki odstąpienia od umowy) zostały określone    w Załączniku nr 1 — Warunki Dostawy i Zwrotów. 


9. Procedura składania reklamacji 

Warunki zwrotu Produktów wadliwych zostały określone w Załączniku nr 1 — Warunki Dostawy i Zwrotów. 

10. Gwarancja na Zegarki

10.1. Wszystkie Zegarki oferowane do sprzedaży w niniejszym Sklepie Internetowym są objęte gwarancją (zwaną w dalszej części „Gwarancja” lub „Gwarancja Międzynarodowa”), udzielana wyłącznie przez producenta, tj. spółkę Swatch Ltd. CH-2504 Biel/Szwajcaria (zwaną w dalszej części „Gwarantem”).  

10.2. Gwarancja obejmować będzie wady materiałowe lub produkcyjne istniejące w chwili dostawy Zegarków do Klienta przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy. Pełna treść warunków Gwarancji znajduje się w dokumencie Gwarancji Międzynarodowej, dostarczanej Klientowi wraz z każdym Zegarkiem. Warunki Gwarancji są również dostępne pod następującym adresem Gwarancja .

10.3. Roszczenia gwarancyjne mogą być składane w autoryzowanym punkcie sprzedaży detalicznej Sprzedawcy lub u Sprzedawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Warunki Dostawy i Zwrotów, lub poprzez dostarczenie Produktu do serwisu producenta na adres: The Swatch Group (Polska) Sp. z o.o., ul. Marynarska 15; 02-674 Warszawa, Polska. Do roszczeń gwarancyjnych należy dołączyć dowód zakupu, potwierdzający datę dokonania zakupu np.  fakturę, oryginalne zawiadomienie o dostawie, Potwierdzenie Zamówienia, wyciąg z rachunku bankowego lub rachunku karty kredytowej. Zaznaczamy, że w przypadku sprzedaży internetowej certyfikat Gwarancji Międzynarodowej dostarczany wraz z każdym Zegarkiem nie stanowi dowodu zakupu.

10.4. Sprzedawca potwierdza, że Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza praw Klienta wynikających z przepisów ustawowych dotyczących rękojmi.


11. Postanowienia różne

11.1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku Sprzedawcy wynikającego z umowy sprzedaży zawieranej na odległości pomiędzy Klientem i Sprzedawcą, który jest spowodowany działaniem siły wyższej.

11.2. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy Warunkami Ogólnymi, Warunkami korzystania i Polityką Prywatności, rozstrzygające znaczenie mają niniejsze Warunki Ogólne. 


12. Zmiany niniejszych Warunków Ogólnych

12.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Ogólnych lub jakiejkolwiek ich części, w tym Warunków Korzystania ze strony internetowej lub Warunków Dostawy i Zwrotów. Zmiany te nie będą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie powyższych zmian. W przypadku takich zmian Sprzedawca poinformuje Klientów o modyfikacji poprzez podanie ujednoliconego tekstu zmienionych Warunków Ogólnych na stronie internetowej obok dotychczasowej wersji wraz z informacją o zmianie. Zmiana Warunków Ogólnych wchodzi w życie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty jej opublikowania na stronie internetowej Sklepu Internetowego.  

12.2. Klient posiadający Moje Konto podczas pierwszego zalogowania się do Sklepu Internetowego po wejściu zmian w życie zostanie powiadomiony o tych zmianach za pośrednictwem Mojego Konta oraz o możliwości ich przyjęcia. Odmowa przyjęcia zmian jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy dotyczącej Mojego Konta zawartej ze Sprzedawcą ze skutkiem natychmiastowym, a Klient nie ma prawa korzystać ze Sklepu Internetowego.     W odniesieniu do Klientów korzystających z formuły „Zamów bez rejestracji” obowiązuje aktualna wersja Warunków Ogólnych.


13. Prawo właściwe i właściwość sądów

13.1. Postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych, w tym Warunków korzystania oraz Warunków Dostawy i Zwrotów, a także umowy sprzedaży zawierane na odległość pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą interpretowane zgodnie z prawem polskim oraz podlegają temu prawu. Właściwe sądy polskie będą sądami wyłącznie właściwymi do rozstrzygania jakichkolwiek sporów wynikających z umów zawieranych pomiędzy Klientem i Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz niniejszych Warunków Ogólnych.   

13.2. Klient może skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR), która umożliwia rozpatrywanie sporów powstałych na tle umów zawartych pomiędzy Klientem i Sprzedawcą. Platforma ta jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest miejscem pozasądowego rozstrzygania sporów wynikłych z internetowych umów sprzedaży i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami.  

 

  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Zwrot lub refundacja" Icon Zwrot lub refundacja