Skip to main content

MAREMOSSO

GE245

Slideshow

Slideshow

MAREMOSSO

Slideshow

MAREMOSSO - GE245
ข้อมูลสินค้า

MAREMOSSO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
หนัง
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2016
อ้างอิง
GE245
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

MAREMOSSO