Skip to main content

NIGHT & DAY

PUK103

NIGHT & DAY
NIGHT & DAY
NIGHT & DAY - PUK103
NIGHT & DAY - PUK103
ข้อมูลสินค้า

NIGHT & DAY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ไม่เจาะจง
ตัวจักรกล
Not Defined
กันน้ำ
3 bar
การทำงาน
ฟังก์ชั่นนาฬิกาปลุก
ความกว้างตัวเรือน
0.00 mm
ความสูงตัวเรือน
0.00 mm
ความหนาตัวเรือน
0.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Pop
ปี
1997
อ้างอิง
PUK103
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

NIGHT & DAY
NIGHT & DAY
Back to top