ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 Download de algemene verkoopsvoorwaarden als PDF-bestand

1.

Algemene bepalingen 

1.1

Deze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden (de “Verkoopsvoorwaarden“) zijn van toepassing op de verkoop en de levering van producten, horloges en accessoires, die aangeboden worden voor Swatch E-commerce door:

1.2

The Swatch Group (Belgium) NV, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te   Bergensesteenweg 1424 te B-1070 Brussel, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Brussel onder het nummer BTW BE 0433.487.951,  e-mail: connect@swatch.be, telefoon +32 (0)2 558   38 74 (hierna genoemd “Swatch”)

1.3

aan personen die aankopen wensen te verrichten (“u”) op de website http://eu-shop.swatch.com/be (de “Website”) waarvan de levering in België of   in Luxemburg dient plaats te vinden.

1.4

Gelieve deze Verkoopsvoorwaarden integraal en aandachtig te lezen voordat u een product op de Website bestelt.

1.5

Door één van de Swatch producten op de Website te bestellen, bent u door de hieronder beschreven Verkoopsvoorwaarden gebonden. Gelieve op het einde van het bestelproces op de knop “Ik heb (i) de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden en (ii) de voorwaarden betreffende de bescherming van gegevens gelezen en ga hiermee akkoord” te drukken indien u inderdaad deze Verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met de Verkoopsvoorwaarden, zal u de producten die op de Website worden aangeboden niet kunnen bestellen.

1.6

De website http://eu-shop.swatch.com/be (de “Website”) onderschrijft de BeCommerce-gedragscode. Raadpleeg volgende link voor extra informatie omtrent het BeCommerce kwaliteistlabel: https://www.becommerce.be/upload/Gedragscode%20BeCommerce%20Kwaliteitslabel20131021095552.pdf

 

 

2.

Uw status

2.1

Als u een Swatch product bestelt op de Website, garandeert u dat de volgende voorwaarden vervuld zijn:

2.1.1

U bent wettelijk bevoegd om bindende contracten aan te gaan.

2.1.2

U bent tenminste 18 jaar oud. 

2.1.3

U bent een natuurlijke persoon die handelt in zijn/haar hoedanigheid van consument.

 

 

3.

Aankoop en bestelproces

3.1

De bestelling van een product op de Website wordt beschouwd als een aanbod van dit product in overeenstemming met deze Verkoopsvoorwaarden.

3.2

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u op het e-mailadres dat u tijdens de bestelling heeft opgegeven (“uw e-mailadres”) een ontvangstbevestiging dat we van uw bestelling kennis hebben genomen. Dit houdt echter niet in dat Uw bestelling is geaccepteerd, aangezien alle bestellingen onderworpen zijn aan de goedkeuring van Swatch. Swatch behoudt zich het recht voor om, alvorens uw bestelling te aanvaarden en uitsluitend met het oog op de beveiliging van transacties en de strijd tegen fraude, u te vragen:

- ofwel telefonisch bepaalde informatie met betrekking tot uw bestelling te bevestigen,

- ofwel een bewijs van identiteit en/of woonst over te maken (kopie van de identiteitskaart en/of kopie van een bewijs van woonst van minder dan drie (3) maanden oud).

U beschikt in dat geval over een termijn van zeven (7) dagen om per e-mail of per fax de bewijzen in het gevraagde formaat te doen toekomen op het adres dat u zal worden  doorgegeven. Swatch is de enige bestemmeling van deze identiteitsbewijzen en van de daarin opgenomen informatie. De bewijzen die u eventueel op onze vraag   heeft overgemaakt worden gedurende één (1) maand op onze servers bewaard en   zullen behandeld worden in overeenstemming met onze voorwaarden betreffende de bescherming van gegevens.

3.3

Swatch wijst elke aansprakelijkheid af voor foutieve afbeeldingen of spellingsfouten die op de Website voorkomen, met inbegrip van deze die voorkomen in het bericht op de cadeaukaart dat u hebt ingevoerd bij de bestelling. Swatch behoudt zich bovendien het recht voor om naar eigen goeddunken elk bericht op een cadeaukaart te weigeren dat naar haar mening aanstootgevend, beledigend of op een andere wijze afkeurenswaardig is.

3.4

De Swatch producten worden weergegeven op de Website onder voorbehoud   van hun beschikbaarheid. Swatch verbindt zich ertoe om bestellingen uit te voeren voor zover de beschikbare voorraad dit toelaat, met dien verstande dat Swatch zich het recht voorbehoudt om het aantal aankopen dat deel uitmaakt van eenzelfde bestelling te beperken. Evenzo behoudt Swatch zich het recht voor om het aantal identieke exemplaren van eenzelfde product dat in één keer besteld kan worden, te beperken. Indien alle of een deel van de bestelde producten niet beschikbaar zijn, zal u hiervan op de hoogte worden gesteld via een e-mail aan uw e-mailadres. U heeft dan de keuze om te wachten totdat het(/de) product(en) opnieuw beschikbaar is(/zijn) of om uw bestelling te annuleren.

3.5

Swatch behoudt zich het recht voor om alle door u geplaatste bestellingen te weigeren indien (i) u betrokken bent in een geschil met betrekking tot de betaling van een vorige bestelling en/of (ii) uw bestelling niet in overeenstemming is met deze   Verkoopsvoorwaarden, of ook indien (iii) uw betaling geweigerd wordt of u misbruik maakt van of op abnormale wijze overgaat tot retours.

3.6

Swatch zal de aanvaarding en de uiterste leveringsdatum van uw bestelling bevestigen door u een orderbevestiging, met inbegrip van uw factuur, te sturen via een e-mail naar uw e-mailadres. Deze bevestiging zal het bestaan van een overeenkomst tussen   Swatch en u aangeven. Deze overeenkomst zal alleen betrekking hebben op de   producten die het voorwerp uitmaken van de orderbevestiging. Zo zal de   overeenkomst dan ook geen betrekking hebben op andere producten die mogelijk   deel uitmaakten van uw bestelling, behalve indien deze producten het voorwerp   uitmaken van een afzonderlijke orderbevestiging. 

 

 

4.

Prijs en betaling

4.1

De prijs van ieder product is de prijs die voor het overeenkomstig product wordt weergegeven op de Website, behalve in geval van een duidelijke fout. De BTW aan het op heden geldende tarief is inbegrepen in de aangegeven prijzen. Iedere wijziging van het geldende tarief kan worden doorgerekend in de prijs van de producten. De prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden. Desalniettemin is de toepasselijke prijs de prijs die geldt op de dag en op het tijdstip waarop u uw bestelling plaatst op de Website.

4.2

De eventuele leveringskosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de producten die op de Website wordt aangegeven, behalve indien de Website het tegendeel vermeldt. Het bedrag van de leveringskosten desgevallend wordt opgeteld bij de prijs van de producten die u bij uw bestelling heeft geselecteerd om de totale prijs van uw bestelling te vormen. Het bedrag van de leveringskosten wordt afzonderlijk aangegeven voordat u uw bestelling plaatst. De eenheidsprijs van de op de Website bestelde producten, het eventuele bedrag van de leveringskosten en de totaalprijs worden opnieuw afzonderlijk weergegeven met name in de   elektronische orderbevestiging. U aanvaardt dat Swatch niet gehouden is om u   een product te leveren aan een verkeerde prijs indien de prijsvergissing   duidelijk was en u in staat was te ontdekken dat de aangegeven prijs verkeerd is. In een dergelijk geval zal Swatch contact met u opnemen om de prijsvergissing recht te zetten en de correcte prijs van het betrokken   product te eisen alvorens dit product te leveren, met dien verstande dat u het recht heeft om het deel van uw bestelling te annuleren dat betrekking heeft op het product dat aan een duidelijk verkeerde prijs werd besteld.

4.3

Betalen is mogelijk met behulp van de betalingsmogelijkheden zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de website.

4.4

Swatch zal u het totaal te betalen bedrag bevestigen in de elektronische orderbevestiging. In ieder geval gelden het verstrekken van uw bankkaartnummmer en de finale validering van uw bestelling als bewijs van de volledigheid van uw bestelling in overeenstemming met artikel XII.15 van het Belgisch Wetboek van economisch recht en met artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek, en worden de sommen opeisbaar door het opnemen van de producten die op de bestelbon voorkomen.

4.5

Swatch zal het verschuldigd bedrag pas van uw bankrekening afschrijven net voor de levering van de producten en zal u desgevallend op de hoogte stellen dat de bestelde producten pas zullen worden geleverd wanneer Swatch de volledige betaling daarvan heeft bekomen. Swatch behoudt zich derhalve het recht voor om de leveringsdatum uit te stellen totdat zij het totaalbedrag van de bestelde producten heeft ontvangen, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor een laattijdige levering of het uitblijven van de levering.

4.6

Alle betalingen met een kredietkaart worden onderworpen aan een validatiecontrole   door de kaartuitgever en deze dient het debetsaldo van de kaart voor het   totaalbedrag van de bestelling goed te keuren. De persoonsgegevens van de   kredietkaarthouder kunnen dus met derden worden gedeeld voor zover (strikt)   noodzakelijk om dergelijke controles uit te voeren. Indien de kredietkaartuitgever   de betaling van uw bestelling weigert, kunnen eventuele vertragingen of het   uitblijven van een levering niet aan Swatch worden toegerekend. Bovendien behoudt Swatch zich in dergelijk geval het recht voor om haar contract met u   met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen.

4.7

Recupel-bijdrage is inbegrepen in de prijs van elektronische toestellen.

 

 

5.

Levering

5.1

Swatch zal u preciezere informatie verschaffen over de leveringsdatum van uw bestelling door u een bericht van verzending te sturen via een e-mail aan uw e-mailadres.

5.2

Het afleveradres zal overeenstemmen met de gegevens zoals u die hebt opgegeven en die Swatch heeft hernomen in de elektronische orderbevestiging. In geval van afwezigheid bij de levering zal er een bericht van aanbieding worden achtergelaten en dient u het pakket op te halen op de plaats en binnen de termijn die daarin gesteld   worden. Indien u deze termijn overschrijdt, zullen de producten worden geretourneerd aan Swatch en dient u contact op te nemen met de klantenservice van Swatch voor een eventuele herverzending van de bestelling op uw kosten.

5.3

Swatch levert uitsluitend binnen België en Luxemburg. Indien u geen woonplaats hebt in één van deze landen en een levering wenst te bekomen in het buitenland, kan u de website https://www.swatch.com raadplegen.

5.4

Uit praktische overwegingen is het soms wenselijk om verschillende producten van dezelfde bestelling in meerdere keren te verzenden (gesplitste verzending). In dat   geval wordt dit u gemeld in het bericht van verzending en worden u desgevallend geen bijkomende leveringskosten aangerekend.

5.5

Indien Swatch zich niet aan de uiterste leveringsdatum zoals vermeld in de elektronische orderbevestiging kan houden, en dit bij gebreke aan enige fout aan uw zijde zoals het gebrek aan een volledige betaling, zal Swatch    onmiddellijk contact met u opnemen om u een nieuwe leveringsdatum te bezorgen. Swatch doet het nodige om uw pakket zo spoedig mogelijk te leveren, dit gebeurt binnen de 30 dagen vanaf de verzenddatum van uw pakket. Met uitzondering indien u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere leveringstermijn. Indien levering binnen deze periode niet kan gebeuren, stelt Swatch u hiervan op de hoogte en heeft  u het recht om de bestelling kosteloos te annuleren en een terugbetaling te verkrijgen. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe leveringsdatum en in ieder geval veertien (14) dagen na de uiterste leveringsdatum die oorspronkelijk in de elektronische   orderbevestiging werd bepaald, kan u de bestelling annuleren door een   aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging of een e-mail te richten aan het adres van Swatch zoals opgenomen in artikel 1 van deze Verkoopsvoorwaarden.   In dergelijk geval zal de aankoopprijs van de betrokken producten, met   inbegrip van de leveringskosten, die eventueel van uw rekening werden   afgeschreven, aan u worden teruggestort binnen veertien (14) dagen door de   rekening te crediteren die overeenstemt met de krediet-/debetkaart die u gebruikt heeft om de betrokken bestelling te plaatsen.

 

 

6.

Eigendoms- en risico-overdracht

6.1

De eigendom van een op de Website besteld product wordt aan u overgedragen nadat de volledige betaling van de aankoopprijs (inclusief leveringskosten) dat betrekking heeft op dat product, werd uitgevoerd.

6.2

De overdracht van risico’s vindt plaats op het ogenblik van de levering. Met de risico’s, in de zin van deze bepaling, wordt bedoeld deze die gelinkt zijn aan de beschadiging van het product of de schade veroorzaakt door het gebruik, het genot of de opslag van het product. De risico’s gelinkt aan de retour van een product, om welke reden dan ook, worden door u gedragen. 

 

 

7.

Herroepingsrecht en retour van producten

7.1

U heeft het recht om The Swatch Group (Belgium) NV op de hoogte te stellen dat u afziet van uw aankoop, zonder sanctie en   zonder opgave van de redenen van uw verzaking, binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product of vanaf de   levering van het laatste product in geval van een gesplitste verzending van uw bestelling.

7.2

Teneinde gebruik te maken van uw herroepingsrecht, volstaat het om:

-        ons te informeren van uw beslissing om het(/de) bestelde product(en) te retourneren door een ondubbelzinnige verklaring te sturen via e-mail naar het adres connect@swatch.be. U kan hiertoe het wettelijk modelformulier voor   herroeping invullen door hier te klikken en ons dit te sturen. Het gebruik van dit model is niet verplicht. Wij danken u om het ordernummer dat overeenstemt met het betrokken product en dat u op de door u ontvangen factuur vindt, in uw e-mail of voornoemd   formulier voor herroeping te vermelden; en

- het product in zijn originele staat (inclusief geschenken bij aankoop) samen met de leverbon te retourneren aan The Swatch Group (Belgium) NV, Bergensesteenweg 1424, B-1070 Brussel, binnen een termijn van veertien (14) dagen na de mededeling van uw beslissing om het contract te herroepen.

https://shop.swatch.com/nl_be/veilig-betalingssystem

Een aantal producten zijn echter uitgesloten van dit herroepingsrecht, zoals met name oorbellen die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd.

7.3

Indien de herroeping werd uitgevoerd binnen de termijn en de voorwaarden hierboven beschreven en indien het product dat aan Swatch wordt geretourneerd niet gedragen en/of gebruikt, niet beschadigd en in zijn originele staat (onbeschadigde verpakking, extra schakels, garantiebewijs en gebruiksinstructies) is, zal Swatch het product   omruilen of u de gefactureerde prijs terugbetalen, in overeenstemming met uw   voorkeur die u in het Swatch retourformulier heeft aangegeven. De retourkosten van uw product(en) blijven evenwel ten uwe laste en zullen niet worden terugbetaald.

7.4

Elk onvolledig, beschadigd, vernield of vervuild product dat wordt geretourneerd zal niet worden teruggenomen noch omgeruild noch terugbetaald.

7.5

Indien u één of meer producten hebt geretourneerd aan Swatch krachtens uw herroepingsrecht en u wenst terugbetaling te bekomen, zal Swatch het gefactureerde bedrag voor het(/de) geretourneerde product(en) terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, indien van toepassing, binnen een   termijn van veertien (14) dagen volgend op de dag waarop Swatch geïnformeerd werd van uw beslissing om het contract te herroepen, behalve indien Swatch   het(/de) product(en) niet heeft ontvangen van u. In dat laatste geval zal   Swatch u terugbetalen binnen een termijn van veertien (14) dagen volgend op de dag van ontvangst van het(/de)   geretourneerde product(en). Swatch zal u terugbetalen door de rekening   te crediteren die overeenstemt met de krediet/debetkaart die u gebruikt heeft   om de betrokken bestelling te plaatsen.

 7.6

 De herroeping van de aankoop van gepersonaliseerde producten is uitgesloten.

   

8.

Garantie

8.1

Contractuele garantie:

8.1.1

Swatch Ltd. verstrekt een SWATCH® garantie met betrekking tot de horloges die op de Website voor verkoop worden aangeboden, in aanvulling op uw wettelijke rechten die gewaarborgd worden door de wet van 1 september 2004 met betrekking tot de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Uw rechten die voortvloeien uit voornoemde wet zijn niet aangetast door deze garantie (zie punt 8.2 infra). Indien het product dat u via de Website heeft gekocht, beschadigd is of een gebrek vertoont, zal Swatch het product onmiddellijk   herstellen – naar eigen goeddunken – of een vervangingsproduct leveren na   ontvangst van het beschadigde of gebrekkige product door The Swatch Group   (Belgium) NV.

8.1.2

Alle horloges die voor verkoop worden aangeboden op de Website worden voorzien van een internationale garantie van 24 maanden, afgeleverd door Swatch Ltd., gevestigd in Zwitserland, voor materiaal- of fabricagefouten. De algemene voorwaarden met betrekking tot de garantie vindt u op het internationaal garantiecertificaat dat bij ieder horloge wordt bezorgd bij de levering ervan.

8.1.3

Wenst u gebruik te maken van de contractuele garantie, wendt u dan tot een officiële Swatch dealer of stuur het product naar The Swatch Group (Belgium) NV, Bergensesteenweg 1424, B-1070 Brussel.

8.1.4

Elke aanvraag met betrekking tot het gebruik van   de contractuele garantie dient te worden vergezeld van een van de volgende documenten:

8.1.4.1

een internationaal garantiecertificaat met stempel en datum, of

8.1.4.2

de originele factuur of de originele leverbon, alsook een bankuittreksel of een afschrift van de kredietkaart waarop de betaling staat die overeenstemt met het beschadigde of gebrekkige Swatch product.

8.2

Wettelijke garantie:

In ieder geval geniet u van wettelijke garantierechten inzake de conformiteit van een goed met het contract en verborgen gebreken overeenkomstig de wettelijke bepalingen die hieronder worden beschreven:

8.2.1

De verkoper is gehouden om een goed te leveren dat met de overeenkomst in overeenstemming is (artikel 1604, al. 1, van het Burgerlijk Wetboek).

8.2.2

Om in overeenstemming te zijn met het contract, moet het goed:

1° beantwoorden aan de beschrijving die door de verkoper gegeven werd en de eigenschappen van het goed bezitten die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;

2° geschikt zijn voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard;

3° geschikt zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;

4° de kwaliteit en prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen (behalve in gevallen beschreven in artikel 1649ter, §2, van het Burgerlijk Wetboek) over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering (artikel 1649ter, §1, van het Burgerlijk Wetboek).

8.2.3

De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan   overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering (artikel 1649quater, §1,   al. 1, van het Burgerlijk Wetboek).

8.2.4

De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn voor het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in artikel 1649quater, §1, van het   Burgerlijk Wetboek, mag verstrijken (artikel 1649quater, §3, van het Burgerlijk Wetboek).

8.2.5

Overeenkomstig artikel 1649quater, §2, van het Burgerlijk Wetboek, aanvaardt u gehouden te zijn om Swatch op de hoogte te brengen van het bestaan van een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee (2) maanden vanaf de dag dat u een gebrek vaststelt.

8.2.6

De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze   bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht (artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek).

8.2.7

De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is (artikel 1648 van het Burgerlijk   Wetboek).

8.2.8

Elke aanvraag met betrekking tot het gebruik van de wettelijke garantie dient vergezeld te worden van de originele factuur of de originele leverbon, alsook een bankuittreksel of een afschrift van de kredietkaart waarop de betaling staat die overeenstemt met het betrokken product.

8.2.9

De retourkosten zullen aan u worden terugbetaald indien de geleverde producten die u retourneert aan Swatch binnen de hierboven gestelde termijnen niet overeenstemmen met de door u bestelde producten of indien zij gebrekkig zijn of behept met een verborgen gebrek. Indien een of meerdere Swatch producten aan u worden terugbetaald krachtens voormelde wettelijke garantie, zal Swatch u de gefactureerde som voor het(/de) geretourneerde product(en) terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van het(/de) betrokken product(en).

 

 

9.

Aansprakelijkheid

9.1

Swatch is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de verplichtingen onder het contract, of deze verplichtingen nu door Swatch zelf moeten worden uitgevoerd of door andere dienstverleners op wie zij beroep heeft gedaan in het kader van deze Verkoopsvoorwaarden, onder voorbehoud van haar verhaalsrecht tegen deze laatste.

9.2

Swatch is echter niet aansprakelijk jegens u voor schade die door uw eigen toedoen, nalatigheid of fout, in geval van overmacht of door elke derde die niet verbonden is aan Swatch voor de uitvoering van het contract, is veroorzaakt.

9.3

Swatch legt de grootste zorg aan de dag voor de presentatie van de producten en hun beschrijving op de Website. De foto’s van de producten getoond op de Website zijn evenwel louter illustratief. Gelieve de omschrijving van ieder product op de Website door te nemen om er de juiste eigenschappen van te kennen.

9.4

Het raadplegen alsook het plaatsen van een bestelling op de Website houdt in dat u de eigenschappen en de grenzen van het Internet kent en aanvaardt, met name wat betreft de technische prestaties, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen, risico’s op onderbrekingen, en, meer algemeen, risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met, en doorgifte op, Internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik en risico’s op besmetting door eventuele virussen die op het netwerk circuleren.

9.5

Swatch kan niet aansprakelijk gehouden worden voor iedere schade die rechtstreeks of onrechtstreeks volgt uit eender welke onderbreking of storing, om welke reden dan ook, of nog elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg zou zijn, op welke manier dan ook, van een verbinding met de Website. Het komt aan iedere internetgebruiker toe om alle gepaste maatregelen te treffen om zijn/haar eigen gegevens en/of opgeslagen software op zijn/haar computerapparatuur te beschermen tegen elke inbreuk. De verbinding van iedere persoon met de Website gebeurt op zijn/haar gehele verantwoordelijkheid.

9.6

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Swatch voor alle schade die zij zou kunnen veroorzaken en die herstelbaar is aan het einde van het contract, beperkt tot het louter herstel van voorzienbare, rechtstreekse en materiële schade die effectief door u werd geleden door een fout van Swatch, behalve bij dwaling, zware fout en aansprakelijkheid in hoofde van een gebrekkig product. Zulk herstel zal in geen geval het bedrag kunnen overschrijden dat overeenstemt met de aankoopprijs van het product dat u schade heeft veroorzaakt, zelfs indien Swatch geïnformeerd was over de mogelijkheid van het voorvallen van dergelijke schade.

 

 

10.

Eigendomsrechten en toestemming voor gebruik

10.1

Swatch, andere ondernemingen van de Swatch groep en/of derde ondernemingen zijn houder van intellectuele of industriële eigendomsrechten op al het materiaal van deze Website (bijvoorbeeld, auteursrechten, merken, octrooien, geregistreerde design- of modelrechten op de presentatie en rechten op tekeningen en modellen, enz.) en van het geheel aan informatie, software, documentatie, data, structuren en databanken, diensten, logo’s, merken, tekeningen, teksten, videobestanden, audiobestanden, afbeeldingen en andere inhoud (hierna genoemd, de “Inhoud”) die gepubliceerd zijn op of gebruikt worden in het kader van de Website. Het gebrek aan een vermelding van de eigendomsrecht betekent evenwel in geen geval dat de elementen van de Website niet gedekt zijn door enig recht van Swatch, andere ondernemingen van de Swatch groep of derde ondernemingen.

10.2

U mag de Inhoud van deze Website uitsluitend voor privé- en niet-commerciële doeleinden downloaden, weergeven en/of afdrukken en uitsluitend op voorwaarde dat, in de mate dat en voor zover:

 

- de documenten of gerelateerde afbeeldingen op deze Website niet gewijzigd, afgescheiden van elkaar noch vertaald worden;

 

- de afbeeldingen op deze Website niet los van de bijbehorende tekst gebruikt worden;

 

- alle meldingen van eender welke aard inzake auteursrechten en andere eigendomsrechten, die gelinkt zijn aan de door de gebruiker gedownloade informatie, worden behouden en gereproduceerd door de gebruiker;

 

- de broncode of de structur van de weergave en/of van de inhoud en/of de inhoud zelf mag niet worden onthuld, gedecompileerd en gebruikt voor andere doeleinden dan deze die strikt noodzakelijk zijn voor de werking en het gebruik van de Website;   en/of

 

de Inhoud mag niet gebruikt worden voor de vervaardiging van afgeleide producten.

 

De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze Website is strikt verboden.

10.3

Het is strikt verboden om de Inhoud van de   Website te verspreiden, aan te passen, door te sturen, te hergebruiken of te gebruiken voor publieke doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Swatch. U bent zelf verantwoordelijk voor elk gebruik of iedere bewerking die u maakt van de informatie of de materialen van de Website. Swatch garandeert in geen geval dat het gebruik van de Inhoud van de   Website geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet gecontroleerd worden door of verbonden zijn met Swatch.

10.4

Indien u de Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, kan uw toegang tot de Website worden ingetrokken en zal u desgevallend gehouden zijn om onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte informatie van de Website te vernietigen. Swatch behoudt zich het recht voor om haar rechten met betrekking tot de inhoud van de Website, daarin inbegrepen elk intellectueel eigendomsrecht, ten volle uit te oefenen, inclusief het ondernemen van gerechtelijke stappen indien Swatch dit noodzakelijk acht.

10.5

Bovenvermeld artikel 10.2 laat niet toe dat heel of een deel van de Website wordt gereproduceerd of opgeslagen op enige andere website of wordt opgenomen in enige publieke of private databank zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swatch.

 

11.

Links van en naar andere Internetpagina’s

11.1

Er kunnen hyperlinks bestaan die van de Website naar Internetpagina’s gaan die aan derden behoren. Swatch heeft geen controle over deze andere webpagina’s en u erkent dat Swatch niet aansprakelijk is voor de juistheid, de wettigheid, noch voor enige inhoud van deze webpagina’s of voor de naleving van intellectuele of industriële eigendomsrechten door deze webpagina’s. Swatch kan redelijkerwijs geen voortdurend toezicht uitoefenen op de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de Website door hyperlinks, zonder concrete aanwijzing dat een recht geschonden wordt. Swatch zal onmiddellijk dergelijke links verwijderen als zij enige schending van een recht ontdekt of hierover geïnformeerd wordt. Swatch kan u niet garanderen dat u tevreden zal zijn over de producten of diensten die u zal bekomen op   een van deze webpagina’s van derden. U wordt verzocht om elk onderzoek te verrichten dat u noodzakelijk of gepast acht, vooraleer u eender welketransactie doet op een van deze webpagina’s van derden.

11.2

U gebruikt links naar de Website, andere externe pagina’s en andere websites op uw eigen risico. Door deze links te gebruiken, begrijpt u dat de gebruiksvoorwaarden, de wettelijke vermeldingen en het privacybeleid van de gelinkte website van toepassing zullen zijn en kunnen verschillen met deze van Swatch.

11.3

De creatie van hyperlinks naar de Website van Swatch   is enkel toegelaten voor privé- en niet-commerciële doeleinden en uitsluitend op voorwaarde dat:

-       geen diepe links (“deep   link”) of hotlinks worden gecreëerd;

-       het logo of de merken van Swatch niet worden verwijderd of aangepast;

-       niet gesuggereerd wordt dat Swatch toegestemd zou hebben met een dienst of een product van een derde of deze ondersteunt;

-       uw relatie met Swatch niet verkeerd wordt voorgesteld of geen onjuiste informatie wordt verspreid over Swatch of geen informatie die de reputatie en de merken van Swatch zouden kunnen schaden;

-       geen andere merken van Swatch op uw website te gebruiken zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Swatch; en

-       geen link te creëren naar de Website vanaf een website die niet van u is.

11.4

In ieder geval moet elke link naar de Website worden weggehaald op eenvoudig verzoek van Swatch.

11.5

Het is u strikt en formeel verboden om deze Website te omkaderen met websites of gedeeltes van elementen van websites van derden die geen deel uitmaken van de Swatch groep.

11.6

U bent aansprakelijk voor elke schade, materieel of niet, die u aan Swatch, haar dienstverleners en verbonden vennootschappen veroorzaakt in geval van een schending van de bepalingen van dit artikel.

 

 

12.

Duur

12.1

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing tijdens de gehele duur van het online plaatsen van producten die op de Website voor verkoop worden aangeboden door Swatch. Ze kunnen het voorwerp uitmaken van wijzigingen en/of  herzieningen. De toepasselijke verkoopsvoorwaarden zijn deze die van kracht zijn op de dag en op het ogenblik waarop u uw bestelling valideert, behalve latere wijzigingen of herzieningen aan de Verkoopsvoorwaarden die noodzakelijk zouden zijn krachtens aanpassingen aan de toepasselijke wetgeving of volgend op een verzoek van publieke autoriteiten. De Verkoopsvoorwaarden die door u worden aanvaard, worden hernomen in de e-mail met uw orderbevestiging.

 

 

13.

Diversen

13.1

Overdracht van rechten en verplichtingen. Het contract tussen u en ons is bindend en bindt Swatch, u en onze respectievelijke rechtsopvolgers. Het is u niet toegestaan   het recht op levering van de bestelde producten zoals gedefinieerd in het contract zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming over te dragen, toe te wijzen aan een derde, te verzwaren of op enige andere wijze erover te beschikken. U verleent Swatch hierbij uw toestemming om een of meer van haar verplichtingen of rechten onder het contract tussen Swatch en u geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot andere gelieerde vennootschappen van The Swatch Group (Belgium)   NV.

13.2

Geldigheid. Indien een van de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden als   onwettig of ontegenstelbaar beschouwd wordt door een gerechtelijke beslissing, blijven de andere bepalingen van de Verkoopsvoorwaarden van kracht en van toepassing.

13.3

Elektronische communicatie. Door op onze Website te surfen, aanvaardt u dat de communicatie op elektronische wijze gebeurt - overeenkomstig de van kracht zijnde regelgeving. Geïnformatiseerde registers, die bewaard worden in de   informaticasystemen van Swatch en van haar dienstverleners onder redelijke   veiligheidsvoorwaarden, zullen beschouwd worden als bewijs van bestellingen, communicaties en betalingen die hebben plaatsgevonden tussen Swatch en u. De archivering  van bestelorders en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager zodanig dat het overeenstemt met een begin van schriftelijk bewijs in de zin   van artikel 1347 van het Burgerlijk Wetboek.

13.4

Swatch contactgegevens. Om contact op te nemen met Swatch, stuur een brief naar The Swatch Group (Belgium) NV, Bergensesteenweg 1424, B-1070 Brussel, of een e-mail naar connect@swatch.be.

U kan ons ook telefonisch bereiken voor iedere vraag met name over uw bestellingen en de levering (van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u) op het volgende nummer: +32 (0)2 558 38 74.

13.5

Bevoegdheid en toepasselijk recht. Op deze Verkoopsvoorwaarden en het tussen Swatch en u gesloten contract voor de aankoop van producten op de Website zal het Belgisch recht van toepassing zijn. De bevoegde rechter zal de naar intern recht territoriaal bevoegde rechtbank van het land van uw woonplaats zijn.

Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

13.6

Indien u wenst een online klacht in te dienen kunt u contact opnemen met de klantendienst van Swatch via connect@swatch.be of via de Europese commissie kunt u contact opnemen met de instantie via https://ec.europa.eu/odr/ Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden voor het geschil. Het ODR-platform, Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting dat u als consument kunt gebruiken om het probleem rechtstreeks met de ondernemer op te lossen. Dit kan nuttig zijn als u nog geen contact hebt opgenomen met de ondernemer of als de ondernemer openstaat voor dialoog.

  • "Dr.Swatch" Icon Dr.Swatch
  • "Niet goed, geld terug" Icon Niet goed, geld terug