Skip to main content

SPEED AROUND

GB277

Slideshow

Slideshow

SPEED AROUND
SPEED AROUND
SPEED AROUND

Slideshow

SPEED AROUND - GB277
SPEED AROUND - GB277
SPEED AROUND - GB277
ข้อมูลสินค้า

SPEED AROUND

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2013
อ้างอิง
GB277
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

SPEED AROUND
SPEED AROUND
SPEED AROUND