Skip to main content

SWATCH THE PEOPLE

GZ126

SWATCH THE PEOPLE - GZ126
ข้อมูลสินค้า

SWATCH THE PEOPLE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
พลาสติก
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
1992
อ้างอิง
GZ126
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Back to top