Skip to main content

GOD JUL

SUOZ222S

GOD JUL
GOD JUL
GOD JUL
GOD JUL
GOD JUL - SUOZ222S
GOD JUL - SUOZ222S
GOD JUL - SUOZ222S
GOD JUL - SUOZ222S
ข้อมูลสินค้า

GOD JUL

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
41.00 mm
ความสูงตัวเรือน
47.40 mm
ความหนาตัวเรือน
9.85 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
New Gent
ปี
2016
อ้างอิง
SUOZ222S
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

GOD JUL
GOD JUL
GOD JUL
GOD JUL
Back to top