Skip to main content

Skin Chrono Standard

การปรับเข็มนาฬิกา

การปรับเข็มนาฬิกา

การปรับเข็มนาฬิกาโครโนกราฟ (เช่น หลังจากการเปลี่ยนถ่านนาฬิกา หรือถูกกระทบกระแทกอย่างรุนแรง)

1. กด P1 และ P2 พร้อมกัน จนกระทั่งหน้าปัด A, B และ C หมุนครบรอบ

2. กด P2, หน้าปัด A จะหมุนจนครบรอบ

3. กด P1 เพื่อตั้ง A ให้เที่ยงตรง

4. กด P2 อีกครั้ง, หน้าปัด B จะหมุนจนครบรอบ

5. กด P1 เพื่อตั้ง B ให้เที่ยงตรง

6. กด P2 อีกครั้ง, หน้าปัด C จะหมุนจนครบรอบ

7. กด P1 เพื่อตั้ง C ให้เที่ยงตรง

8. กด P1 และ P2 พร้อมกันอีกครั้งเพื่อดำเนินขั้นตอนการปรับเข็มนาฬิกาให้เสร็จสมบูรณ์ นาฬิกาจะรับทราบกระบวนการนี้โดยจะแสดงให้เห็นที่หน้าจอแสดงทุกหน้าหากไม่กด P1 และ P2 ภายใน 5 วินาที นาฬิกาจะดำเนินการตามฟังก์ชั่นที่ได้รับทราบให้เสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ