A LA FOLIE

GZ281

ข้อมูลสินค้า

A LA FOLIE

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
39.20 mm
ความหนาตัวเรือน
8.75 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Gent
ปี
2013
อ้างอิง
GZ281
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

A LA FOLIE
A LA FOLIE
A LA FOLIE