Skip to main content

BIKO BLOO

LS115

Slideshow

Slideshow

BIKO BLOO
BIKO BLOO

Slideshow

BIKO BLOO - LS115
BIKO BLOO - LS115
ข้อมูลสินค้า

BIKO BLOO

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
ซิลิโคน
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
25.00 mm
ความสูงตัวเรือน
31.40 mm
ความหนาตัวเรือน
7.00 mm
สายผลิตภัณฑ์
Originals
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Lady
ปี
2013
อ้างอิง
LS115
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

Slideshow

BIKO BLOO
BIKO BLOO