Skip to main content

WINDY

SFB114G

WINDY
WINDY
WINDY
WINDY - SFB114G
WINDY - SFB114G
WINDY - SFB114G
ข้อมูลสินค้า

WINDY

ข้อมูลสินค้า

Swatch

วัสดุตัวเรือน
พลาสติก
วัสดุของสายนาฬิกา
วัสดุผสม
ตัวจักรกล
ควอทซ์
กันน้ำ
3 bar
ความกว้างตัวเรือน
34.00 mm
ความสูงตัวเรือน
38.00 mm
ความหนาตัวเรือน
3.90 mm
สายผลิตภัณฑ์
Skin
ตระกูลผลิตภัณฑ์
Classic
ปี
2002
อ้างอิง
SFB114G
คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้

WINDY
WINDY
WINDY
Back to top